See other templatesתשובות לשאלות רפואיות והלכתיות

ברית יצחק

מהי ברית יצחק

רבים בעם ישראל נוהגים להתכנס בלילה לפני הברית וללמוד להצלחה ולשמירה של הרך הנולד. בעדות המזרח מכנים את האירוע 'ברית יצחק' ואצל עדות אשכנז האירוע מכונה 'וואך-נאכט' (ליל שימורים ביידיש).

מנהג ברית יצחק

נראה שהמנהג הוא קדום מאוד כפי שמובא בזוהר (לך-לך צג') שרבי אבא ובנו ר' יעקב הזדמנו לאכסניה אחת ובעל הפונדק ביקש מהם להישאר למחר לברית. הזוהר מספר שבאותו לילה כינס בעל האכסניה את אוהביו ועסקו בדבקות בתורה ואף אחד לא ישן כל הלילה. עוד מובא רמז לברית יצחק בגמרא (סנהדרין לב): שמה מסופר שלילה לפני הברית היו מדליקים הרבה נרות ואז כולם היו יודעים שלמחרת יש ברית (לא היו מכריזים כיון שהגויים גזרו איסור על המילה). מפה נהגו חלק מהעדות להרבות בנרות בלילה זה כפי שהעיד השל"ה הקדוש.

רצוי שיהיה מניין שכן כל מקום שנמצאים עשרה מישראל שורה השכינה שנאמר 'אלהים נצב בעדת אל'. יחד עם זאת, אין חיוב לעשות סעודה ומספיק להגיש כיבוד קל למשתתפים.

הטעם לאירוע

במעמד הברית יש קדושה גדולה ולכן כוחות הטומאה מנסים לפגוע בתינוק לפני הברית. לימוד התורה של המשתתפים שומר על התינוק מפני המזיקים ומכין את הרך הנולד להיכנס בבריתו של אברהם אבינו מתוך בריאות וקדושה. נהגו בעדות אשכנז לקרוא פרשה ראשונה של קריאת שמע וגם את הפסוק 'המלאך הגואל אותי מכל רע יברך את הנערים'. גם הילדים הקטנים, הבל שאין בו חטא, מצטרפים לשמחה וקוראים את שמע בתמורה לשכר ממתקים הולם..

אצל עדות המזרח עיקר הלימוד הוא מתוך הזוהר הקדוש שעל פי המקובלים הקריאה בו מועילה מאוד לטהרת הנפש וסילוק כוחות הטומאה. במידה ויש שמה עשרה אנשים גדולים, תעמוד היולדת בפתח ותברך ברכת 'הגומל'. אם לא ברכה בלילה זה יכולה לברך גם למחרת בברית.

מדוע לא נקרא הלילה על שם אברהם אבינו?

על אף שאברהם אבינו היה הנימול הראשון בהיסטוריה, לא קוראים את הלילה על שמו כי הוא נצטווה למול והזדרז למול בו יום שנאמר 'בעצם היום הזה נימול'. לעומת זאת, בבנו יצחק נצטווה למול לשמונה ולכן היה שייך לערוך מסיבת 'ברית יצחק' בלילה שלפני..

"הוא יברך את האשה היולדת"

מילים לאם

באמצעות הלידה, זוכים האיש והאישה ולהביא נשמה טהורה שתפעל לגילוי שם הקב"ה בעולם, שכן האדם נברא בצלם אלוקים. מאמר חז"ל: "אין בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמות מהגוף" מקשר בין הורדת נשמות ישראל ובין ביאת המשיח.

להמשך קריאה...לקבלת מידע וייעוץ

שם מלא:
דואר אלקטרוני:
טלפון:

ד"ר יוסף שמש, מוהל מוסמך, מס' רישיון: 0235
לשאלות ייעוץ ובירורים נא לפנות לטל': 054-6482776

ד"ר יוסף שמש - www.milah-tova.com © כל הזכויות שמורות

Joomla templates by Joomlashine